Üye Alımı

Dernekleşme sürecini tamamlayarak İfade Fikir Derneği ismiyle faaliyetlerine devam edecek olan kuruluşumuz üye alımına başlamıştır. Derneğimizin tüzüğünde yer alan üyelik şartları, üyelik başvurusu, üyeliğin kabulü, üyelerin hak ve sorumlulukları, üyeliğin sona ermesi ve üyelik aidatı ile ilgili maddeler ve derneğimize üyelik başvuru formu aşağıda yer almaktadır:

Üyelik Şartları:
          Madde 4 – Derneğe üyelik başvurusunda bulunmak için aşağıda belirtilen şartlara haiz olmak gereklidir:

Gerçek kişiler için, 18 yaşını bitirmiş olmak.

Derneğin amaçlarını ve hedeflerini benimsemiş ve belirtilen amaçların içerdiği ilkelere bağlı; bu amaç ve hedefler doğrultusunda yapılacak çalışmalara katılmaya hazır ve istekli olmak.

Çevresi tarafından saygın bir kişi olarak görülen, ahlaki ve toplumsal değerlere aykırı davranışlarda bulunmayan, onur ve haysiyeti zedeleyen suç işlememiş bir kişi olmak.

Herhangi bir dernek üyesinin şeref ve haysiyetine yönelik, veyahut derneğin kurumsal kimlik ve itibarını zedeleyici beyan ve davranışta bulunmamış olmak.

Kanunda ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer koşulları sağlıyor olmak.

Üyelik Başvurusu:
          Madde 5 – Üyelik başvurusu, hâlihazırda derneğin iki üyesinin vereceği yazılı referansa sahip olan bir kişi tarafından derneğin internet sitesinde (www.ifade.org) bulunan üyelik formunun doldurularak yönetim kuruluna ibrazı ile gerçekleştirilir.

Üyeliğin Kabulü:
          Madde 6 – Dernek yönetim kurulu, başvuru sahibinin madde 4’te belirtilen hususları sağlayıp sağlamadığını araştırır ve üyelik başvurusunu 30 gün içerisinde karara bağlar. Bu karar, dernek yönetim kurulu tarafından dernek yönetim kurulu üyelerinin üye sayısının ¾’ünden az olmayacak kabul sayısıyla karara bağlanır. Dernek yönetim kurulu, gerekli gördüğü takdirde dernek yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile bu kararın verilmesini merkez genel kurulunun oylamasına sunabilir. Bu hâlde, merkez genel kurulu 30 gün içerisinde toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.  Bu karar başvuran kişiye iletişim bilgileri kısmında belirttiği elektronik posta adresine gönderilecek elektronik posta aracılığıyla bildirilir. Üyelik başvurusunun kabulü hâlinde, başvuran kişi giriş ücreti ve ilk aylık aidat tutarını belirtilen banka hesabına yatırdığını gösteren belgeyi 15 gün içerisinde dernek yönetim kuruluna ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde üyeliğin kabulü işlemi kendiliğinden geçersiz hâle gelir.

Üyelerin Hak ve Sorumlulukları:
          Madde 7 – Üyeler, dernek organları ile ilgili bütün seçme ve seçilme haklarına sahiptir. Dernekle ilgili tüm hak ve yetkilere sahip olarak derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir. Üyelik herhangi bir süre ile sınırlı olmayıp, üyenin dernekten kendi isteği ile ayrılmaması veya üyeliğine bu tüzükte öngörülen koşullara uygun şekilde kendiliğinden ya da yönetim kurulu kararıyla son verilmemesi hâlinde süresiz olarak devam eder.

Üyeliğin Sona Ermesi:
          Madde 8 – Dernek üyeliğinin sona ermesi; dernek üyeliğinden istifa, tüzüğe veya kanuna aykırılık dolayısıyla üyeliğin sona ermesi ve yönetim kurulu kararıyla üyeliğin sona erdirilmesi şekillerinde olabilir.

Dernek üyeliğinden istifa, dernek üyesinin istifa dilekçesini yönetim kuruluna ibraz etmesi ile gerçekleşir. Bu dilekçenin yönetim kuruluna ulaşma anı, dernek üyeliğinin sona erme anıdır. Üyelikten ayrılma hâlinde derneğe olan önceki borçlar sona ermez. Dernek üyeliğinden istifa edilmesi hâlinde bir yıl içerisinde yeniden üyelik başvurusu yapılamaz.

Tüzüğe veya kanuna aykırılık dolayısıyla üyeliğin sona ermesi, aşağıda belirtilen hâller dolayısıyla gerçekleşir:

  • Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, ilgili diğer mevzuatta dernek üyeliği için öngörülen bir hukuki engelin veya bu tüzüğün 4. maddesinde belirtilen hususlara aykırılığın sonradan ortaya çıkmış olması.
  • Üç aidat dönemi boyunca üst üste aidat tutarının yatırılmamış olması.
  • Üst üste üç kez olağan genel kurul toplantısına, yönetim kuruluna geçerli bir mazeret dilekçesi sunmaksızın katılınmamış olması.

Tüzüğe aykırılığın gerçekleşip gerçekleşmediğini yönetim kurulu kendiliğinden araştırır ve kabul sayısı yönetim kurulu üye sayısının ¾’ünden az olmamak kaydıyla karara bağlar. Bu kararın verilmesi anında dernek üyeliği sona erer.

Yönetim kurulu kararıyla üyeliğin sona erdirilmesi, üyenin derneğin genel işleyişini bozucu davranışları, verilen görevleri sık sık yerine getirmemesi ve dernek organlarınca alınan kararlara uymaması sonucunda, yönetim kurulu tarafından kabul sayısı yönetim kurulu üye sayısının ¾’ünden az olmamak kaydıyla karara bağlanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde bu kararı yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile merkez genel kurulunun oylamasına sunabilir. Merkez genel kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Bu hâlde üyelik bir sonraki aidat dönemine kadar devam eder ve sonraki aidat dönemi tarihi geldiğinde üyelik sona erer.

Üyeliğin tüzüğe aykırılık dolayısıyla sona ermesi ve yönetim kurulu kararıyla sona erdirilmesi kararı verildiği anda derhal ilgili şahsa elektronik posta yoluyla bildirilir.

Üç hâlde de dernek üyeliği sona erenler üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Derneğin Gelir Kaynakları:
Madde 16 –
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

  • Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 30 TL, aylık olarak da 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

Üyelik Başvuru Formu’nu aşağıdaki bağlantıdan word formatıyla indirebilirsiniz:

Üyelik Başvuru Formu

Leave a Reply